Kurumsal Siteye Git

BİZCE GİZLİLİK POLİTİKASI

BİZCE GİZLİLİK POLİTİKASI
Son Güncelleme Tarihi : 02.03.2020

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell tarafından Bizce (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi; ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi; MSISDN/Abone numarası, abonelik tipi/durumu gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi; telefon numarası, e-posta adresi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Konum Bilgileri:Bu veri kategorisi; lokasyon gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi,ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz gibi veri türlerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • ; Ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Turkcell, kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içindeki Turkcell grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
 • Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmecilere,
 • Cihaz bilgileriniz, Turkcell’deki segment bilginiz ile ürün ve hizmet kullanımınıza dair bilgiler, Turkcell ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

Aktarımın yurtdışına yapılmasının gerekmesi halinde ise; yeterli korumanın bulunduğu ülkelerdeki veri sorumlularına veya aktarım yapılacak veri sorumlusunun bulunduğu ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilmiş güvenli ülke listesinde olmaması durumunda yabancı ülkedeki veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kurul tarafından kabul edilebilir korumanın sağlanacağının açık şekilde taahhüt edilmesi ve Kanun’un 5/2. maddesinde sayılan işleme şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız olmadan veya bu şartlar aranmaksızın açık rızanız alınarak aktarılabilecektir.

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz bayiler, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebepler ile sair mevzuatta yer alan hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, işbu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • Turkcell’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Turkcell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkcell’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bizce kullanıcısı olarak KVKK’nın 11. maddesi gereğince; bu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

VI. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek

Turkcell’in, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya https://www.turkcell.com.tr üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/turkcell-hizmet adresindeki hizmet kanallarımızı kullanarak bize iletebilirsiniz.

VII. POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın uygulamada yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki esaslı değişiklikler SMS ve/veya e-posta ve/veya mobil uygulama içi pop up veya anlık bildirim yoluyla tarafınıza bildirilecektir. Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızı kullanabilir veya uygulama kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz.