Kurumsal Siteye Git

TURKCELL AYDINLATMA METNİ

Turkcell Gizlilik Politikası
Son güncelleme: 06.12.2021

TURKCELL AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bu metinde “Turkcell” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Turkcell tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Turkcell tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız ürün, hizmet ve uygulamalar ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyadı, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone adına kayıtlı hat numarası, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.
 • Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, MSISDN (abone/kullanıcı numarası), tarife/paket/abonelikleri ve paket kullanım bilgileri, abonelik tipi ve abonelik durumu ile KDH/DSS (Katma Değerli Hizmet/Dijital Ürün ve Hizmet) abonelik bilgisini ifade etmektedir.
 • Şebeke,Trafik ve Konum Bilgileri:Bu veri kategorisi, mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri, trafik verileriniz ile bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ve SIM karta ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verilerinizi ifade etmektedir.
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, seçtiğiniz güvenlik kelimeleriniz, annenizin evlenmeden önceki soyadı; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar, kullanım bilgileriniz; www.turkcell.com.tr ve www.superonline.net başta olmak üzere, Turkcell’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgilerinizi ifade etmektedir.
 • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri:Bu veri kategorisi, cihaz kampanyalarında ve servislere aboneliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi notu bilgileri ile kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı dahil olmak üzere banka bilgileriniz; geçmiş dönem de dahil ödeme performansı, hattın mobil ödeme kullanımı bilgileri, varsa ön ödemeli hat kullanım verileri bilgileriniz ile kullanılan kredi olması halinde kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, teminat, gecikme ve caymaya ilişkin veri türlerini ifade etmektedir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere (engelli, malul, gazi) ait sağlık verileri, biyometrik ses kaydı, yüz tanıma bilgileri ve dijital imza verileri ile (ii) dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgilerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, bayiler ve yüz yüze kanallar vasıtasıyla abonelik ilişkisinin kurulması esnasında tercihinize göre basılı abonelik sözleşmesi, taahhütname ve sair formları imzalamanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle veya dijital abonelik sözleşmesi ile abonelik ilişkisinin kurulmasını talep etmeniz durumunda tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle; çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerin kullanımı esnasında ve cihazların kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Turkcell ile paylaşılabilmektedir.

Turkcell her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Şebeke trafiğinin yönetimi, arabağlantı, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

 • Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması amacıyla konum bilginiz işlenmektedir.
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi,
 • Şebeke trafiğinin yönetimi, arabağlantı, işlemlerinin gerçekleştirmesi,
 • amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, işlenmektedir.

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi
 • amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

  Turkcell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere istinaden analiz ve profilleme yapılması, ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Tüketici şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi;
 • Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

 • Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
 • Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması amacıyla konum bilginiz işlenmektedir.

  Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  Alenileştirilmiş kişisel verilerinizin alenileştirilme amacına uygun olarak,

 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgilerinizden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.
 • Rehbere kayıtlı olmanız halinde rehberlik tabanlı hizmetlerin sunulması amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileriniz işlenmektedir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi ve kredi notu kontrolünüzün yapılması,
 • Alacak devri dahil olmak üzere borç takip süreçlerinizin ve risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkcell’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması,
 • Risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti,
 • Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrol edilmesi, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

  Açık rızanızın bulunması durumunda:

  Dijital abonelik süreçlerinde dijital imza kullanarak abonelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde biyometrik imzanız, kendi iradeniz ile katıldığınız yüz tanıma sistemleri kullanılan kampanyalarımız/hizmetlerimiz kapsamında yüz tanıma bilgileriniz, çağrı merkezi hizmetlerinden daha hızlı ve güvenli şekilde yararlanabilmeniz için yine onayınıza istinaden alınan ses kaydınız, engellilik/sağlık bilgilerinizi bizimle paylaşmanız halinde bu verileriniz, ilgili konularda ayrıca açık rızanız alınarak işlenmektedir.

  Ayrıca yine aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
 • Kredi notu kontrolünüzün yapılması,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması,
 • Hizmetlerimiz kapsamında kredi kullanımı başvurusu yapmanız ya da mobil ödeme hizmetlerinden yararlanmanız halinde bu hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Turkcell, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla ve yasal dayanaklara uygun olarak Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarmaktadır.

 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi’ne,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
 • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
 • Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz elektronik haberleşme işletmecilerine,
 • Cihaz bilgileriniz, Turkcell’deki segment bilginiz ile ürün ve hizmet kullanımınıza dair bilgiler, Turkcell ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
 • Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası bilgileriniz, ilgili kurum ve kuruluşlara,
 • Turkcell rehberine kayıtlı olmanız halinde telefon numaranız, sorgulayan üçüncü kişilere.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
 • haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

Turkcell’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr , adresine e-posta ile,

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla

Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Turkcell veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.turkcell.com.tr/gizlilik adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Turkcell Çerez Politikası
Son Güncelleme Tarihi: 10.12.2018

Turkcell Çerez Politikası, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve grup şirketleri* (hep birlikte “Turkcell” olarak anılacaktır.) bünyesindeki internet siteleri ve uygulamalarında kullanılabilecek çerezler ve benzeri teknolojiler (hep birlikte “çerez” olarak anılacaktır.) konusunda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Her bir Turkcell internet sitesi ve uygulaması farklı amaç ve özelliklere sahip olduğundan, her bir internet sitesi ve uygulaması için aşağıdaki bilgiler de çeşitlilik gösterebilecektir.


Turkcell internet sitelerini ve uygulamalarını kullanmanız halinde, Turkcell Çerez Politikası kapsamında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılabilir, cihazınıza kaydedilebilir ve kişisel verileriniz aşağıda ve Turkcell Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve yöntemlere uygun olarak işlenebilir.


* Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.


ÇEREZ NEDİR?


Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle; alındığı internet sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayısal değeri içerir. Çerezler, tarayıcı oturumunuz sırasında veya internet sitemize yapacağınız bir sonraki ziyaretiniz için eylemlerinizi ve tercih ettiğiniz ayarları kaydeder. İnternet sitelerimizi tekrar ziyaret etmeniz halinde, bu bilgiler sunucuya geri gönderilecektir. Bu sayede bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve örneğin tercih ettiğiniz ayarlar sizin kolaylığınız için otomatik olarak yüklenmektedir. Çerezler, Turkcell internet sitelerini veya uygulamalarını her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaması avantajını sunmaktadır.


ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR?


Çerezler, internet sayfaları arasında etkin bir şekilde geçiş yapmanızı sağlamak; internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak; tekliflerimizi, internetteki görünürlüğümüzü ve reklamları içerik, grafik ve teknoloji açısından ihtiyaçlarınıza göre geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek; genel olarak kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve iyileştirmek; internet sitelerimiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek ve internet sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmak gibi amaçlarla kullanılmaktadır.


Bunların yanı sıra, çerezler; hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek ve/veya gelecekte internet sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.


ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?


Çerez yönetimi bakımından:

 • Birinci Taraf Çerezleri: Tarafımızca oluşturularak internet sitesine konulan ve bizim kontrolümüzde olan çerezleri ifade etmektedir.
 • Üçüncü Taraf Çerezleri: İşbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından oluşturulan ve yönetilen çerezler üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır.

Saklama süresi bakımından:

 • Oturum Çerezleri: Sadece tarayıcınız açıkken mevcut olan ve tarayıcınız kapanınca silinen çerez tipidir.
 • Kalıcı Çerezler: Tarayıcınız kapandıktan sonra belirli bir sona erme tarihine kadar kalıcı olan çerez türüdür. Bunlar, tarayıcınızı açıp internette tekrar gezindiğinizde internet siteleri tarafından bilgisayarınızı tanımak için kullanılabilir.

Kullanım amacı bakımından:

 • Gerekli Çerezler: İnternet sitelerinin etkin çalışmasını sağlamak, internet siteleri aracılığıyla sizin için çeşitli hizmetleri sağlamak ve güvenli alanlara erişim gibi bazı fonksiyonları yerine getirmek için gereklidir. Bu çerezler olmadan, alışveriş sepeti gibi bazı hizmetleri sağlamamız mümkün değildir.
 • Performans Çerezleri: İnternet sitesindeki dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerinin kaydedilmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş ve kişisel bir deneyim sunulmasını amaçlamaktadır.
 • Analitik Çerezler: İnternet sitelerinin kullanımını analiz etmek, daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için web analitik araçları tarafından internet sitesinde geçirilen süre, kullanılan sayfalar, tıklama bilgileri, bir sayfada kalma süresi gibi istatistiki bilgilerin toplanması için kullanılır.
 • Reklam Çerezleri: Bu çerezler siz ve ilgilendiğiniz konular ile internet üzerinde gezinme alışkanlarınız ile ilgili bilgi toplar. Aynı reklamların sürekli tekrarlanmasını engelleme, reklamların düzgün bir şekilde gösterilmesi ve bazı durumlarda ilgi alanlarınıza göre reklam gösterimi gibi işlevlerin uygulanmasını sağlar.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?


Birçok internet tarayıcısı, çerezleri varsayılan ayar olarak kabul etse de, tarayıcınızın ayarlar bölümünden çerezleri reddedebilir veya silebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın yardım ekranına başvurun.


Çerezleri reddetmeyi ya da silmeyi seçerseniz, bunun, Turkcell internet sitelerinin bazı özelliklerinin veya hizmetlerinin düzgün şekilde çalışmasını engelleyebileceğini ve bu yüzden Turkcell internet sitelerindeki deneyiminizi etkileyebileceğini unutmayınız. Çerez tercihleriniz, kullandığınız tarayıcı üzerinden yönetildiği için, farklı bir tarayıcı kullandığınızda ya da yeni bir bilgisayar satın aldığınızda reddetme tercihlerinizi de yenilemeniz gerekecektir.


Turkcell, çerezleri Gizlilik Politikası kapsamında kullanmakta olup, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar.

Turkcell Web Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Turkcell Web sitesi (www.turkcell.com.tr), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Turkcell için büyük önem taşır.

Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Turkcell tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan Web sitemize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Web sitemizde ve/veya Self Servis kanallarımızda yapmakta olduğunuz işlemlerle ilgili ‘Turkcell Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi’ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir. Turkcell Şifre’nizi ve Parola’nızı kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi özellikle rica ediyoruz.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde Turkcell tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, Turkcell’in gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Turkcell Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi

Web sitesi üzerinden yapılacak abonelik işlerine ilişkin sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu sözleşme Turkcell abonelerinin önceden imzaladıkları ‘Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 1- TANIMLAR :
ABONE: TURKCELL bireysel aboneleri ve kurumsal hat kullanıcıları
TURKCELL: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu sözleşmenin konusu, TURKCELL tarafından ABONE’ye verilecek olan abonelik hizmetlerinin, Self Servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ABONE, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, TURKCELL tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle kısaca ‘TURKCELL’in şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ABONE şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle TURKCELL’in sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı TURKCELL’i peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
4.1. TURKCELL’in ABONE’ye İnternet üzerinden abonelik hizmeti veriyor olması, ABONE’ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir TURKCELL taahhüdü oluşturmaz.
4.2. ABONE, TURKCELL’in vermiş olduğu İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3.şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan TURKCELL’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde TURKCELL’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında TURKCELL’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.
4.3. TURKCELL, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar.
4.4.TURKCELL, ABONE’nin, TURKCELL’deki hatlarının kapanması, ABONE’nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, TURKCELL şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE’nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE’nin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı TURKCELL’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. ABONE tarafından TURKCELL’e iletilen bilgiler doğrultusunda, TURKCELL’in işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ABONE kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile TURKCELL’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
ABONE, kendi adına kayıtlı hatlar için şifrelerin 3. kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde TURKCELL’i derhal haberdar edeceğini aksi taktirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
4.6. TURKCELL’ce bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak TURKCELL’in istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde TURKCELL sorumlu olmayacaktır. TURKCELL, bu Sözleşme konusu hizmetlerin ABONE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.
4.7. TURKCELL ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için iSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
4.8. TURKCELL ile ABONE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, TURKCELL’in defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, TURKCELL tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
4.9. ABONE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde TURKCELL tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri TURKCELL’e derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.10. TURKCELL, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.

Bilgi Güvenliği Politikası
 • Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla strateji, odak, hedef ve yol haritası belirleriz

 • Bilgi güvenliğini, bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik hedeflerini sağlarız ve muhafaza ederiz

 • Bilgi güvenliği ile ilişkili standartlara, yasalara ve sözleşmelere uyum sağlamak için çalışarak şirket itibarını yükseltiriz

 • Bilgi güvenliği ile ilgili paydaş taleplerini değerlendiririz

 • Bilgi güvenliğine yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesini teminen güvenlik risklerini ve kontrollerini analiz ederiz

 • Bilgi güvenliği ilişkili belirlenen riskleri, kabul edilebilir seviyeye indirebilmek ya da ortadan kaldırmak adına etkin risk yönetimi yaklaşımına destek oluruz

 • Bilgi güvenliği risklerinin yönetiminin ve güvenlik kontrollerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için yetki ve sorumlukları belirleriz, gerekli kaynakları ayırırız

 • Bilgi güvenliği ihlallerini yönetmek için gerekli sistemleri kurarız ve tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız

 • Bilgi güvenliği bağlantılı tarafların standartlara uyum sağlamaları amacıyla farkındalık çalışmaları yaparız, yetkin insan kaynağı oluştururuz

 • Bilgi güvenliğine dair dokümantasyonu güncel olarak yürürlükte tutarız

 • Bilgi güvenliğine yönelik sürekli olgunlaştırma ve iyileştirme çalışmaları yaparız

Mobil İletişimde Güvenlik

Cep telefonunuzun başkaları tarafından kullanılmasını engellemek ve cihazınızın güvenliğini korumak için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

Sizin dışınızdaki kişilerin hattınızı kullanmasını ve size özel bilgilerin başkalarının eline geçmesini engellemek için;

 • Cep telefonunuzdaki SIM kartı mutlaka PIN kodu sorgusu devrede olacak şekilde kullanın.
 • PIN kodunuzu, başkalarının kolayca tahmin edebileceği şekilde seçmeyin ve kimse ile paylaşmayın.
 • Cafe, restoran, iş yeri, otomobil gibi alanlarda cep telefonunuzu yabancıların erişebileceği şekilde bırakmayın.
 • Cep telefonunuza önemli kişisel bilgilerinizi, Turkcell Şifre’nizi ya da diğer şifrelerinizi kaydetmeyin.
 • Telefonunuzun çalınması durumunda öncelikle mutlaka 532 ya da 0532 532 0000 Turkcell Müşteri Hizmetleri’ni arayarak konu hakkında bilgi verin ve hattınızın geçici kapama işlemlerini başlatın. Telefonunuzun kaybolduğunu ya da çalındığını anladığınız anda, hemen Turkcell Müşteri Hizmetleri’ni aramanız çok önemli. Çünkü telefonunuzu bulan kişiler hattınızı kullanarak uzun süreli veya yüksek miktarlarda görüşme yapabilir. Bu durumda, cihazınızın seri numarası (IMEl-International Mobile Equipment Identification-Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği) ve telefonun size ait olduğunu belirtir bir belgeyle savcılığa başvurmanız gerekir.
 • Turkcell Şifre’nizi isim veya doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir bilgilerden belirlemeyin. Kişisel bilgilerinizi ve Turkcell Şifre’nizi gizli tutun ve kimseyle paylaşmayın. Bu bilgileri herhangi bir yere yazmayın.
 • Turkcell, sözlü veya yazılı olarak, hiçbir zaman e-posta, SMS ya da telefon aracılığıyla Turkcell Şifre’nizi sormaz veya talep etmez. Bu nedenle sizden Turkcell Şifre’nizi talep eden üçüncü şahıslara şifrenizi açıklamamanızı öneririz.
 • Kişisel bilgilerinizi veya şifrenizi göndermenizi talep eden bir e-posta Turkcell’e aitmiş gibi görünen bir adresten gelirse, bu e-postaya kesinlikle cevap vermeyin.
 • Gelen e-postaların içinde bulunan linklere tıklayarak ulaştığınız sayfaların ulaşmak istediğiniz sayfa olduğuna emin olun. Bu linklere tıkladığınızda, linkte görünen adrese ulaştığınızı sanmanıza rağmen, aslında oluşturulmuş sahte bir siteye yönlendirilebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz Turkcell sitelerinin Web adresini, adres çubuğuna yazarak bağlantı sağlamanız en güvenli yöntemdir.

Telefonunuzda *#06# tuşlayarak IMEI numarasını öğrenin ve mutlaka telefonunuz dışında bir yere kaydedin. IMEI numarası vasıtasıyla, başvuruda bulunduğunuz Cumhuriyet Savcılığı, GSM operatörleri ile bağlantı kuracak ve telefonunuzun hangi SIM kart ile kimin tarafından kullanıldığını belirleyecektir. Bu noktada telefonunuzun faturası, cihaz ve numaranın size ait olduğunu gösterir tek belgedir. Bu nedenle böyle bir durumda telefonunuzun size dönebilmesi için mutlaka faturanızı saklayın. İkinci el telefon satın almanız durumunda satın aldığınız kişiden önceki satış faturasını ve yaptığınız satın almaya dair bir makbuz talep edin.Cihazınızın güvenliği için;


 • Orijinal şarj cihazları ve bataryaları kullanın.
 • Telefonunuzda yer alan elektronik parçalar ısıya ve neme karşı çok duyarlıdır. Cihazınızı çok yüksek/düşük sıcaklık ortamlarından, nemden ve sudan koruyun.
 • Telefonların tamiri için üreticiler tarafından geliştirilen özel tamir ekipmanları ve yazılım yükleme aparatları bulunur. Telefonunuzda yaşadığınız herhangi bir teknik sorun için yetkili teknik servislere başvurun.
 • Konuşma esnasında telefonunuz radyo dalgaları vasıtasıyla baz istasyonlarla veri iletişimini sürdürür. Bu nedenle hareket halinde konuşma yaparak sürekli baz istasyon değiştirmek, telefonunuzun şarjının daha çabuk tükenmesine yol açar. Bu da batarya ömründe kısalmaya sebep olabilir.

İstenmeyen mesajlardan (spam) korunmak için;


 • Telefonunuza gelebilecek SMS, MMS ya da e-postalarda var olan linkleri, göndereni tanımıyorsanız açmayın, varsa mesajla birlikte gelen yazılımı kurmayın.
 • Telefonunuza gelebilecek SMS, MMS ya da e-postalarda, bir yarışmada herhangi bir kazandığınıza dair bilgi varsa, mesajda yer alan numarayı aramadan önce konuyu mutlaka sorgulayın. Böyle bir yarışmaya katılıp katılmadığınızı hatırlamaya çalışın.
 • Kişisel bilgilerinizi, özellikle kullanıcı adı, şifre, PIN kodu, banka ya da kredi kartı bilgilerinizi, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir Web sitesine girmeyin ya da bu tür bilgileri cep telefonunuzdan SMS, MMS veya e-postayla göndermeyin.

Cep telefonunuzun donanım ve yazılım güvenliği için;


 • Telefonunuzda çıkacak olan güvenlik uyarılarını, mesajda belirtilen riske ilişkin bilgiyi tam olarak anlamadığınız sürece dikkate alın, es geçmeyin.
 • Güvenliğinden emin olmadığınız bağlantılardan ve kaynaklardan telefonunuza içerik indirmeyin, kurmayın.
 • Kişisel bilgisayarlardan telefonunuza bir program veya bir doküman göndereceğiniz zaman, öncelikle göndereceğiniz öğeyi mutlaka kişisel bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda virüs taramasından geçirin.
 • Telefonunuzun “bluetooth” özelliğini sadece ihtiyaç duyduğunuz anlarda açın ve işiniz bittiğinde tekrar kapatın.
 • Telefonunuzun “bluetooth” özelliği ile sadece güvendiğiniz kişilerden dosya transferi yapın.
 • “Bluetooth” ile size gelebilecek dosyaları eğer kaynağını ve işlevini bilmiyorsanız kabul etmeyin, telefonunuza kurmayın.
 • Telefonunuzu, arıza yaptığında ya da bir sorun yaşadığınızda mutlaka yetkili servisle görüşün.
Turkcell'de İnternet Güvenliği

Turkcell.com.tr’de sisteme giriş yaparak Hesabım’da işlem yaparken, kişisel güvenliğinizi ve bilgilerinizin gizliliğini koruyabilmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.


 • İsim, doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir bilgilerden Turkcell Şifre belirlemeyin. Kişisel bilgilerinizi ve Turkcell Şifre’nizi gizli tutun, kimseyle paylaşamayın. Bu bilgileri herhangi bir yere yazmayın.
 • Turkcell, sözlü ya da yazılı olarak hiçbir zaman e-posta, SMS ya da telefon aracılığıyla Turkcell Şifre’nizi ve Tek Kullanımlık Şifre’nizi sormaz veya talep etmez. Bu nedenle sizden Turkcell Şifre’nizi ve Tek Kullanımlık Şifre’nizi talep eden 3. şahıslara şifrenizi açıklamayınız.
 • Kişisel bilgilerinizi veya şifrenizi göndermenizi talep eden bir e-posta Turkcell’e aitmiş gibi görünen bir adresten gelirse, bu e-postaya cevap vermeyin. Turkcell, sözlü veya yazılı olarak hiçbir zaman e-posta, SMS ya da telefon aracılığıyla şifrelerinizi sormaz veya talep etmez.
 • Gelen e-postalarda bulunan linklere tıklayarak ulaştığınız sayfaların ulaşmak istediğiniz sayfa olduğuna emin olun. Bu linklere tıkladığınızda, linkte görünen adrese ulaştığınızı sanmanıza rağmen, aslında oluşturulmuş sahte bir siteye yönlendirilebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz Turkcell sitelerinin Web adresini, adres çubuğuna yazarak bağlantı sağlamanız en güvenli yöntemdir.
 • Hesabım’dan yararlanmaya başlamadan önce, internet tarayıcınızın sağ alt köşesinde yer alan bir adet kilit ve anahtar ikonunun bulunmasına dikkat edin. Şüphelendiğiniz bir durum olursa, ikonların üzerine tıklayarak, sertifikanın Turkcell adına olup olmadığını kontrol edin.
 • Turkcell Şifrenizi Hesabım’da, wap.turkcell.com.tr’de, Turkcell Kioskların’da, ve www.gnctrkcll.com’da kullanabilirsiniz. Tek Kullanımlık Şifre’nizi Hesabım’da gerçekleştirdiğiniz bazı işlemleri onaylamak için kullanabilirsiniz.
 • TeleŞifrenizi ise Sesli Yanıt Sisteminde(532 ya da 0532 532 0000) kullanabilirsiniz. Turkcell Şifre’nizin çalınma olasılığını önlemek için lütfen bunun dışındaki yerlerde şifrenizi kullanmayın.
 • Turkcell Şifre’nizi ve Tek Kullanımlık Şifre’nizi kimseyle paylaşmayın ve bir yere not etmeyin.
 • Turkcell Şifre’nizi kimseyle paylaşmayın ve bir yere not etmeyin.
 • Turkcell, Turkcell Şifre’nizin ve Tek Kullanımlık Şifre’nizin kaybolmasından ve çalınmasından doğabilecek hasardan sorumlu değildir.
 • Tek Kullanımlık Şifre’nizin kullanım süresi 15. Dk’dır. 15 dk. içinde kullanılmayan Tekşifre’ler geçersiz hale gelmektedir. 15 dk.dan sonra Tek Kullanımlık Şifre ile onay işlemleri yapmak için yeniden Tekşifre almanız gerekmektedir.
 • Kısa mesaj ile almış olduğunuz Tek Kullanımlık Şifre sadece 1 kez kullanılabilir. Daha önce aynı şifreyi kullandıysanız tekrar Tek Kullanımlık Şifre" ile işlem yapacaksanız, yeniden Tekşifre almanız gerekmektedir.
 • Bilgisayarınızda mutlaka lisanslı programlar kullanın.
 • İnternetten indirdiğiniz ya da bilgisayarınıza yüklemek istediğiniz programları mutlaka virüs taramasından geçirin. Kaynağını bilmediğiniz programları bilgisayarınıza yüklemeyin. Özellikle “.exe” uzantılı dosyalara dikkat edin.
 • Hesabım uygulamaları 5 dakika süresince işlem yapmadığınız takdirde oturumunuzu güvenlik açısından otomatik olarak kapatır. Bu güvenliğe rağmen, uygulamalar açıkken bilgisayar başından kalkmamanızı tavsiye ederiz.
 • Ek güvenlik önlemi olarak, telefon ve şifre işlemlerinde sanal klavye kullanın.
 • Eğer şifreniz size 3 dakika içinde ulaşmazsa, telefonunuzun mesaj hafızasının dolu olmadığından veya kapsama alanı içinde olduğunuzdan emin olduktan sonra yeniden şifre talep edin.
 • Hesabım kullanımınızı en güvenli şekilde sonlandırmak için, ekran penceresini internet tarayıcınızın kapatma düğmesinden kapatmak yerine (X), Güvenli Çıkış’ı kullanın.
 • İnternet erişiminizi ADSL ile sağlıyorsanız, interneti kullanmadığınız zamanlarda bağlantınızı kapatın.
 • Hesabım'a halka açık veya ortak kullanımda olan bilgisayarlardan girmeyin.
 • Bilmediğiniz kişi ya da kurumlardan gönderilen e-postalardaki adres uzantılarına tıklamayın, varsa mesaj ekindeki dosyaları yüklemeyin.
 • Her türlü şüphe uyandıracak konularda bilgi almak için 532 ya da 0532 532 0000 Turkcell Müşteri Hizmetleri’ni arayın.

Turkcell Akademi
www.turkcell.com.tr/akademi adresine sahip web sitesinin (“Site”) sahibi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(“Turkcell”)'dir. www.turkcell.com.tr/akademi web sayfasındaki içerikler kopyalanamaz, çoğaltılamaz, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.’nin bilgi ve onayı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Site kullanıcıları aksi kullanım durumunda gerekli hukuki yaptırım ve cezalardan sorumlu olacaklarını kabul ederler.

www.turkcell.com.tr/akademi websitesinde Turkcell’in sahibi olmadığı veya Turkcell tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verilebilmektedir. Kullanıcılar tarafından bu web sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde, ziyaret edilen sitenin gizlilik ve sair politikaları geçerli olacaktır. Turkcell’in ilgili web sitelerinin politika ve uygulamaları ile ilgili sitelerin içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Turkcell.com.tr/akademi de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, içerik sahiplerinin şahsi görüşleri olup herhangi bir içeriğe ait kazanç veya kayıp beyan etmemektedir. Yatırım/yönlendirme eğitimleri dahil, hiçbir içerik Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.turkcell.com.tr/akademi veya Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, yöneticileri ve eğitim içerik sahipleri için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

www.turkcell.com.tr/akademi sitesi ve bu sitenin kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek tamamen TURKCELL’in insiyatifindedir. Turkcell bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri,sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcıların burada yer alan taahhütlere aykırı davranması ve/veya kullanımlarının Ceza Kanunu başta olmak üzere tüm ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmesi ve/veya Turkcell tarafından Kullanıcıların güvenlik önlemlerin önemli ölçüde ihlal ettiği kanaatine varıldığı takdirde siteden faydalanmaları herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve önceden ihbarda bulunulmadan her zaman için sona erdirilebilir.

Site kullanıcıları, siteyi ve içindeki uygulamaları kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları’nı okuduklarını; yukarıda belirtilen tüm hususları okuyarak aynen kabul etmiş olduklarını, kurallara ve taahhütlere aykırı tutum ve hareketleri nedeniyle TURKCELL’in ve 3. Kişilerin karşılaşılabileceği her türlü dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduklarını ve uğramış oldukları her türlü zararı derhal karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

www.turkcell.com.tr/akademi adresine sahip web sitesinde (“Site”) uygulama geliştirme konuları ile ilgili eğitimlerde kullanılan örnek video içerikleri ve videolarda geçen Apple markası ve logo işareti Apple Inc.’e ait olup, Apple Inc.’in sahibi olduğu https://www.apple.com/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html web sitesinden alınmıştır. Bu sitede yayınlanan ve Apple marka ve logo işaretini havi her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı , Apple Inc.’e aittir, yalnızca Apple Inc. tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez, yayınlanamaz, satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum yada kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz. Site kullanıcıları aksi kullanım durumunda gerekli hukuki yaptırım ve cezalardan sorumlu olacaklarını kabul ederler.
Siber Güvenlik

Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.

Genel bilgi için:
https://www.usom.gov.tr/

Ulusal Siber Güvenlik İhbar’ları için:
https://www.usom.gov.tr/ihbar-bildir.html

Zararlı Yazılım Barındıran / Yayan Alan Adları için:
https://www.usom.gov.tr/zararli-baglantilar/1.html

Turkcell Partner Portal
TURKCELL PARTNER PORTAL VE PARTNER MOBİL GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi : 13.12.2019

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (Bundan böyle TTECH olarak adlandırılacaktır) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, TTECH’in koruması altındadır. TTECH, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, TTECH tarafından Turkcell Partner Uygulaması (Bundan böyle (“Uygulama”) olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, TTECH tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. TTECH tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, kimlik numarası ve kimlik belgesi fotokopisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, telefon numarası, e-posta adresi veri türlerini ifade etmektedir.
II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Gerekli durumlarda size ulaşabilmemiz,
 • Aboneliğinizin onaylanması, ve abonelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması,
 • Sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; sistem ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kullanıcının kişisel verileri, bu Politika’da belirtilen amaçlarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz web sitesi, mobil uygulama ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza, Kanun veya ilgili mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • TTECH’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • TTECH’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TTECH’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle TTECH’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

VI. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tradresine e-posta göndererek.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Teknoloji Plaza, Aydınevler Mahallesi, İnönü caddesi, No:36 34854 Maltepe İSTANBUL” adresine iletebilirsiniz.
VII. POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika TTECH tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. TTECH, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. TTECH tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın https://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik?page=turkcell-partner adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızı kullanabilir veya portal yöneticinizden hesabın silinmesini talep edebilirsiniz.

Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

GNÇ

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Turkcell olarak adlandırılacaktır) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır.

GNÇ (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) kapsamında elde edilen kişisel veriler, Turkcell tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmektedir. Turkcell, Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için Uygulama’ya ait GNÇ Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi ad, soyad, doğum tarihi bilgilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi, GSM numarası, e-posta adresi ve adres verisini ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi, IP adresi, cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, telefon kullanım dili, Uygulamanın kullanılan versiyonu, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi ve konum veri türlerini ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, kullanıcı olarak Turkcell’e Uygulama üzerinden, çağrı merkezi kanalıyla ve diğer elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin içeriğinde yer alan veriler, çağrı merkezi standartları gereği kaydedilen sesli görüşme kayıtlarınızı ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, Uygulama’ya giriş yapılan zamanlar, Uygulama’nın kullanımı sırasında meydana gelen hatalar ve hataya ilişkin bilgiler, Uygulama’nın kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz, uygulamadaki davranış bilgileriniz ve çerezleri ifade etmektedir.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Uygulamaya yüklenen kullanıcı profil fotoğrafı, ses içeren veya içermeyen video kayıtları verilerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİn İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, Uygulama, kısa mesaj, elektronik posta, çağrı merkezi ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İş bu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Turkcell Satış’ın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 • İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

Turkcell Satış, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Uygulamanın tarafınıza talep edildiği şekilde sunulması, Uygulamaya kayıt olmanız, Uygulamaya ilişkin talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Uygulama’da bulunan Challenge TV platformuna giriş yapılması ve içeriklere erişmeniz ile kendi içeriklerinizi yüklemeniz, Uygulama’da ve Challenge TV’de kazanılan çeşitli ödüllerin tarafınıza gönderilmesi ve faydaların GSM hattınıza tanımlanması.
Turkcell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell Satış’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.

 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Usulsüzlük/dolandırıcılık, hileli ve izinsiz kullanımların tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri çözülmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

Tarafınızca alenileştirilen kişisel veriler Turkcell tarafından, alenileştirme amacına uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Turkcell ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.
Turkcell’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemenin zorunlu olması
 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,
Açık rızanızın bulunması

Kanun uyarınca açık rıza gerektiren kişisel veri işleme faaliyetlerinde size ayrıca bilgilendirme yapılmakta ve açık rızanız alınmaktadır.

Açık rızanızın bulunması halinde ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, size özel teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması için bu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Talebiniz halinde çağrı merkezimizde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydı verileriniz işlenebilecektir.

Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde kişisel verileriniz üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenebilir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Turkcell, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

 • Uygulama’nın hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,
 • Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle.

Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde kişisel verileriniz üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenebilir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Uygulama’nın kullanıcısı olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince, Turkcell’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Uygulama’ya kaydolurken kullandığınız ve şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine e-posta ile,
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 • Formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Turkcell veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Turkcell, bu Metin’de gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Uygulama’da yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Upcall

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bu metinde “Turkcell” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Turkcell tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell tarafından Upcall (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi uygulamada kayıtlı telefon numarasıve adresi , e-posta, lik doğrulama ve hesaba erişim için kullanılan bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Abonelik/Üyelik Bilgileri: Bu veri kategorisi MSISDN (abone/kullanıcı numarası), tarife/paket/abonelikleri ve paket kullanım bilgileri, arama ayarları abonelik tipi ve abonelik durumu ile abonelik bilgisi ve fatura tutarı bilgilerinizi ifade etmektedir.
 • Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri: Bu veri kategorisi, aramaların tarihi, saati ve arama süresi, arama alınan ve aranan numaralar ve eğer çözüldüyse aradığı ve arandığı kişinin isim bilgileri, uygulama bildirimleri, internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri, trafik verileriniz ile bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ve SIM karta ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veri türlerini ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler:Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıkla, kullanım bilgileriniz, mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgilerinizi ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: IP adresi, Cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon dili, kullanıcıların hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi bilgisiniifade etmektedir.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Uygulamaya yüklenen kullanıcı profil fotoğrafı, ses içeren veya içermeyen video kayıtları verilerini ifade etmektedir.
 • Kişiselleştirme Bilgileri: Kullanıcı adı, Profil fotoğrafı.
 • Diğer: Uygulamanın yüklü olduğu cihazda kayıtlı olan kontaklara (rehber) ilişkin veriler ile engellenen numaraları ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz taahhütname, form, basılı sözleşme, çağrı merkezi, web sitesi, Uygulama, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Turkcell her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Aşağıdaki kişisel veri işleme amaçları, işlenen kişisel veri türleri yararlandığınız ürün ve hizmetler ya da talep ve rızanıza göre farklılık gösterebilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülen haller İşbu Aydınlatma Metnin’de sayılan kişisel veriler Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke Trafik ve Konum Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler, Cihaz Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, şebeke trafiğinin yönetimi, arabağlantı, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Turkcell, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

 • İşlenen Veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke Trafik ve Konum Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Diğer Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, hizmetin kişiselleştirilmesi ve deneyiminizin iyileştirilmesi (özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş veya yerelleştirilmiş içerikler, öneriler, özellikler ve reklamlar sağlayarak), tüketici şikayetleri, uyuşmazlıkların çözümü, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapılması, iş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması.
Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İş bu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.

 • İşlenen Veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke Trafik ve Konum Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler, Cihaz Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell’in tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri.
Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

Uygulamanın kullanılması esnasında Turkcell ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, tüketici şikayetleri, uyuşmazlıkların çözümü, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik ve konum bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, diğer bilgilerden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Turkcell tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Uygulama ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, anket etkinlikleri sonucu kazanılan hakların kullandırılması, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikayet ve yönetim süreçlerinin icrası amaçları.
Turkcell’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

Turkcell, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.

 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke Trafik ve Konum Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Diğer Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi.
Açık Rıza vermeniz halinde

Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik ve konum bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgileri ve cihaz bilgileriniz işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki yurt içindeki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ve iş ortakları ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Upcall kullanıcısı olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

V. İLETİŞİM

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Turkcell’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr, adresine e-posta ile,
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek

Yazılı olarak iletilen başvurularda Turkcell veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Uygulamada yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Goller Cepte

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bu metinde “Turkcell” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Turkcell tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell tarafından Goller Cepte (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Abonelik/Üyelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, tarife, paket, abonelikleri bilgilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi, telefon numarası ve e-posta adresi verisini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz üyeliğinizi gerçekleştirme anınızda Uygulama vasıtasıyla, üyeliğiniz gerçekleştikten sonra ise Uygulama, elektronik posta, çağrı merkezi ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Turkcell her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir

Aşağıdaki kişisel veri işleme amaçları ve işlenen kişisel veri türleri yararlandığınız ürün ve hizmetler, kullandığınız uygulama ve servisler, tarafınızca verilen açık rızanız ya da taleplerinize göre farklılık gösterebilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülen haller İşbu Aydınlatma Metnin’de sayılan kişisel veriler Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
 • İşlenen veriler: Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; uzlaşmazlıkların çözülmesi ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Turkcell, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

 • İşlenen Veriler: Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapılması, iş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması.
Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.

 • İşlenen Veriler: Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri.
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell’in tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri.
Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Turkcell tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

 • İşlenen veriler: İletişim Bilgileri.
 • İşleme amaçları:Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Uygulama ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, anket etkinlikleri sonucu kazanılan hakların kullandırılması, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikayet ve yönetim süreçlerinin icrası amaçları.
Turkcell’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

Turkcell, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.

 • İşlenen veriler:Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi.
Açık Rıza vermeniz halinde

Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde iletişim bilgileri ve abonelik bilgileri işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun kapsamında aşağıdaki yurt içindeki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içindeki grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Uygulama kullanıcısı olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

V. İLETİŞİM

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Turkcell’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr, adresine e-posta ile,
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla veya normal posta yoluyla, “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Uygulamada yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Hayal Ortağım

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Turkcell” olarak adlandırılacaktır) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell tarafından Hayal Ortağım (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Turkcell tarafından işlenen kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi ad ve soyad, cinsiyet ve doğum tarihi verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, GSM no ve e-posta adresi verilerini ifade etmektedir.
 • İlgi Alanları ve Zevkler: Bu veri kategorisi, uygulama içinde size özel hazırlanan içeriklerimize ilişkin tercihlerinizi ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisinde, IP adresi, cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Şikâyet ve Talep Verileri: Bu veri kategorisi, kullanıcı olarak Turkcell’e ilettiğiniz talep ve şikâyetlerinizin içeriğinde yer alan verilerdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Bu veri kategorisi, açık rızanız ile tarafımıza iletmiş olduğunuz engel raporunuzda yer alan sağlık verileridir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ, AMACI VE YASAL DAYANAĞI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, Cihaz verileri, Şikâyet ve Talep verileri
 • İşleme Amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

Turkcell kişisel verilerinizi Uygulama’nın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

 • İşlenen Veriler:Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, Cihaz bilgileri, Şikâyet ve Talep verileri, İlgi Alanları ve Zevkler
 • İşleme amaçları: Uygulama’ya kayıt olurken, giriş yaparken veya güncellemeleri etkinleştirirken kullanıcı tespiti ve doğrulama yapılması, Uygulamanın çalışması, fonksiyonunu yerine getirmesi, telifli içeriklere erişim sağlanması, Uygulama’da favori içeriklerin kullanıcı tarafından kaydedilmesi, Uygulama kapsamındaki diğer hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması.
Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell’in tabi olduğu hukuki düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenebilecektir.

 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, Cihaz verileri, Şikâyet ve Talep verileri
 • İşleme amaçları: Yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanması, Kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell’in tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verilerin işlenmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgi güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.
Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Turkcell tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

 • İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri
 • İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanması, Turkcell ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin yönetimi.
Turkcell’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

Turkcell, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.

 • İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, İlgi Alanları ve Zevkler, Cihaz bilgileri, Şikâyet ve Talep verileri
 • İşleme amaçları: Uygulamanın geliştirilmesi, denetimi ve analizi gibi çalışmaların yürütülmesi, Uygulamaya ilişkin talep ve önerilerin incelenmesi ve gerçekleştirilmesi, Uygulama’ya olan ilginizin değerlendirilmesi, kullanıcı memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması.
Kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın bulunması

Uygulama içerisinde yer alan özellik ile açık rızanızı vererek ilettiğiniz engel raporunda yer alan sağlık verileri, açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak, Uygulama içerisindeki telifli içeriklere erişebilmeniz amacıyla işlenmektedir. Bu veri kategorisi yalnızca açık rızanızda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Uygulama içerisinde dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alarak engel raporunu silebilirsiniz.

Turkcell tarafından ürün ve hizmetlere ilişkin olarak tanıtım ve pazarlama yapılması, hedefli reklam sunulması, hedefli tanıtım yapılması ve bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, teklif, kampanya, indirim, fayda, koşul gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik ve etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması için açık rıza vermeniz halinde; kimlik ve iletişim bilgileriniz, ilgi alanları ve zevkler ile cihaz bilgileri açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenebilecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Turkcell, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

Uygulamanın hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,

Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Uygulama kullanıcısı olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

haklarına sahipsiniz.

V. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu doldurarak çıktısını aldıktan sonra noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu doldurarak, talebinize ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer vererek, destek@hayalortagim.com adresine ileterek.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Uygulamada yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

İçimdeki Hazine

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Turkcell” olarak adlandırılacaktır) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell tarafından İçimdeki Hazine (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler aşağıdaki metni inceleyerek işlenen kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, elde edilme yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıda detaylı şekilde belirtilmiştir:

 • Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone numarası ve rumuz (nickname) veri türünü ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, GSM no ve e-posta adresi verilerini ifade etmektedir.
 • Demografik Bilgiler: Bu veri kategorisi, ebeveyn tarafından beyan edilen çocuğun yaşı, kullanıcının müzik tercihi ile konuşma ve yazma yetkinliğine ilişkin verileri ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: IP adresi, cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, telefon kullanım dili, Kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi fotoğraf ve fotoğraf içerisindeki nesneler, Uygulama’ya yüklenen yazılı veya görsel doküman ve video verilerini ifade etmektedir.
 • Şikâyet ve Talep Verileri: Bu veri kategorisi, kullanıcı olarak Turkcell’e ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin içeriğinde yer alan verilerdir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇ, YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda Uygulama, web sitesi, elektronik posta, çağrı merkezi ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 • İşlenen Veriler:Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Şikâyet ve Talep Verileri
 • İşleme Amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

Turkcell kişisel verilerinizi Uygulama’nın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

 • İşlenen Veriler: Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Demografik Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Şikâyet ve Talep Verileri
 • İşleme amaçları: Uygulama’ya kayıt olma, giriş yapma ve güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, uygulamanın çalışması ve fonksiyonunu yerine getirmesi ile Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler için kimlik doğrulaması yapılması.
Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell’in tabi olduğu hukuki düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenebilecektir.

 • İşlenen Veriler:Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Şikâyet ve Talep Verileri
 • İşleme amaçları: Yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanması, Kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell’in tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verilerin işlenmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgi güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.
Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • İşlenen veriler: Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Demografik Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Şikâyet ve Talep Verileri
 • İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanması, Turkcell ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin yönetimi
Turkcell’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

Turkcell, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.

 • İşlenen veriler: Abonelik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Demografik Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Şikâyet ve Talep Verileri
 • İşleme amaçları: Uygulamanın ve ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, Uygulamaya ilişkin talep ve önerilerin incelenmesi ve gerçekleştirilmesi, denetimi ve analizi gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması, çocuklarınızın yetkinliklerine uygun ürün sunulması ve gelişime destek olunması, izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması.
Açık Rıza

Açık rızanızın bulunması halinde ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, size özel teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması için bu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Yüz tanıma özelliğinin kullanılması durumunda cihazın kamerası ile uygulamaya iletilen ve hiçbir şekilde kaydedilmeyen/saklanmayan fotoğraflar anlık olarak işlenerek duyguların öğrenilmesi ve taklit edilmesine destek olunmaktadır.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Turkcell, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

Uygulamanın hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,

Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Uygulama kullanıcısı olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

haklarına sahipsiniz.

V. İLETİŞİM

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Turkcell’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak icimdekihazine@turkcell.com.tr adresine e-posta ile,
 • “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş için turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla,
 • Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Turkcell veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Uygulama’da yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Pasaj Aydınlatma Metni


Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. (“Turkcell Satış”) tarafından hazırlanmıştır.

Turkcell Satış tarafından Pasaj Uygulaması (“Pasaj”) ve www.turkcell.com.tr web sitesi (“Web Sitesi”) (uygulama ve “Web Sitesi” birlikte “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell Satış’ın koruması altındadır. Turkcell Satış, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell Satış tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Turkcell Satış tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız servisler ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir..

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Turkcell Satış tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: T.C. kimlik numarası, ad, soyad.

İletişim Bilgileri: Adres, irtibat numarası, e-posta adresi.

Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, ödeme yöntemi, taksit bilgisi ve tutarı, kontratlı alışverişlerde kredi tutarı satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar, kullanım bilgileriniz; www.turkcell.com.tr ve Pasaj başta olmak üzere, Turkcell Satış’ın kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek uygulama vekullanım bilgilerinizi ve Platformda sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin yapılan yorum içeriklerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda çağrı merkezi, web sitesi, Uygulama, elektronik posta ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, tamamen ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir:

Kanunlarda açıkça öngörülen haller

 • İşlenen veriler::Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları:: Turkcell Satış’ın tabi olduğu kanunlarda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi bu kapsama girmektedir.
 • Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıTurkcell Satış, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Platforma kayıt ve giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı hesabı oluşturulması, satın alınan ürünlerin tarafınıza teslim edilmesi ve bunlara ilişkin tarafınızla iletişime geçilmesi bu kapsama girmektedir.
 • Turkcell Satış’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması :İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell Satış’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.
 • İşlenen veriler:Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları:Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell Satış’ın tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri bu kapsama girmektedir.
 • Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi:Uygulamanın kullanılması esnasında Turkcell Satış ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları:Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, tüketici şikayetleri, uyuşmazlıkların çözümü, müşteri memnuniyetinin araştırılması; sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, Platformda sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin yaptığınız yorumların gösterilmesi amaçlarıyla alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.
 • Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması:Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Turkcell Satış tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.
 • İşlenen veriler:Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları:Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Pasaj ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, anket etkinlikleri sonucu kazanılan hakların kullandırılması, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet ve yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.
 • Turkcell Satış’ın meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması :Turkcell Satış, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell Satış meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları:Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi, hizmetin teknik işlevselliğinin sağlanması, yeni ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kullanımınızın analiz edilmesi amacıyla hizmete nasıl eriştiğinizi ve hizmeti nasıl kullandığınızı anlamak, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapılması bu kapsama girmektedir.

Açık Rıza vermeniz halinde

Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgileriniz işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • Talebiniz halinde çağrı merkezimizde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydı verileriniz işlenebilecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Turkcell Satış, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz  adresinde listelenen yurt içindeki Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) grup şirketleri ve iş ortakları ile Turkcell Satış nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına, Platformda yer alan satıcılara,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.

V.İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Turkcell Satış’a daha önce bildirilen ve şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@pasaj.com adresine e-posta göndererek,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olan yazılı başvurunuzu noter vasıtasıyla veya normal posta yoluyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park Maltepe/İstanbul” adresine ileterek.
 • Turkcell Satış, iletilen başvurularda veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar

V. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Turkcell Satış tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell Satış, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell Satış tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Pasaj uygulamasında ve turkcell.com.tr internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Turkcell Kira Aydınlatma Metni


Elektronik Haberleşme Sistemlerine İlişkin Kira Sözleşmesi Aydınlatma Metni

Elektronik haberleşme sistemlerinin kurulmasına ilişkin taşınmaz kira sözleşmesinin akdedilmesi sebebiyle ad, soyad, TC kimlik numarası, vergi numarası, GSM numarası, kira ödemesinin yapılacağı banka hesabı bilgileri, başvuruya konu taşınmaza dair bilgiler (taşınmazın mevcut kiralama durumu, hisse durumu, hissedarlarına dair bilgiler) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 5inci maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla kira ilişkisinin kurulması, kira ödemelerinin yapılması, kiralama süreçlerinin yürütülmesi için işlenecek, sözleşmeye ilişkin hususlarda soruların cevaplanması, talep ve ihtiyaçların karşılanması, kiraya konu sistemlerin kurulabilmesi, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için iş ortaklarımızla paylaşılacak ve bu amaçlarla ilgili mevzuata uygun şekilde saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, Kanun’a uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik güvenlik tedbirlerini alır, kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde işleyerek gizliliğinizi korur.

Kişisel Verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgi almak ve Kanun’un 11inci maddesi kapsamında haklarınızı kullanmak için Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla ya da formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek, "Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul" adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla iletebilir ya da kira sözleşmesinin kurulması aşamasında paylaştığınız elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

İzin Politikası


İzin metnine onay vermenizle birlikte Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Grup Şirketleri nezdinde yer alan kişisel verileriniz, size uygun kampanya, indirim, promosyon, teklif, fayda gibi hususlardan haberdar edilmeniz, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi; etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması; size özel ödül, çekiliş, yarışma için kullanılması; beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; iş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetlerin tanıtılması gibi hususlarda ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve tarafınıza uygun tekliflerin sunulabilmesi için söz konusu şirketler tarafından işlenebilecek, doğrudan veya dolaylı olarak Turkcell ile işbirliği yapan yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları, Turkcell grup şirketleri veya sosyal paylaşım siteleri ile paylaşılabilecek ve ayrıca tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilecektir. 

Vermiş olduğunuz izin aşağıda "Ticari Elektronik İletişim İzni Alınan Grup Şirketleri" başlığı altında belirtilen tüm grup şirketlerinin her biri adına ticari elektronik ileti gönderilmesini (Ticari Elektronik İletişim İzni) ve aşağıda "Veri İşleme İzni Alınan Grup Şirketleri" başlığı altında belirtilen grup şirketleri adına kişisel verilerinizin işlenip paylaşılmasını (Veri İşleme İzni) kapsamaktadır. İletişim bilgileriniz dışındaki kişisel verilerinizin politikada belirtilen amaçlarla kullanılmasını istemiyorsanız, ticari elektronik iletişim izninizi ve veri izninizi aşağıdaki bilgiler doğrultusunda iptal edebilirsiniz.

Veri İşleme İzni Alınan Grup Şirketleri ve İzin İptal Seçeneği:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. izin iptali için IPTAL IZIN yazarak 3557'ye SMS gönderilir.

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. veri işleme izin iptali için VERI ISLEME IZIN IPTAL SUPERONLINE, veri paylaşım izin iptali için VERI PAYLASIM IZIN IPTAL SUPERONLINE yazarak 2220'ye SMS gönderilir.

Lifecell Müzik Yayın ve İletişim A.Ş. izin iptali için VERI IZIN IPTAL FIZY yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. izin iptali için VERI IZIN IPTAL TVPLUS yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. izin iptali için VERI IZIN IPTAL LIFEBOX yazarak 2200'a SMS gönderilir.

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. izin iptali için VERI IZIN IPTAL BIP yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Tüm Grup Şirketleri adına toplu olarak Veri izni iptali için 532 aranarak Turkcell Müşteri Hizmetlerinden hizmet alınır.

Ticari Elektronik İletişim İzni Alınan Grup Şirketleri ve İzin İptal Seçeneği:

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL TCELL yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL SUPERONLINE yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL TURKTELL yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL GLOBAL yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Turkcell Finansman A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL FINANSMAN  yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL TOHAS yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL SIGORTA yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL TCELL TEKNOLOJI yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri Hizmetleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL TCELL SATIS yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL TCELL ENERJI yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Lifecell Müzik Yayın ve İletişim A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL FIZY yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL TVPLUS yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL LIFEBOX yazarak 2200'a SMS gönderilir.

BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL BIP yazarak 2200'a SMS gönderilir.

Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş. izin iptali için ETK IZIN IPTAL LIFECELLDIJITAL yazarak 2200'a SMS gönderilir.


Tüm Grup Şirketleri adına toplu olarak Ticari Elektronik İletişim izni iptali için ETK IZIN IPTAL TCELL GRUP yazarak 2200'a SMS gönderilir.
Trafik ve Konum Verileri Paylaşım Esasları


Trafik ve Konum Verileri Paylaşım Esasları:
Trafik ve Konum verisi paylaşımına onay vermenizle birlikte Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri  nezdinde yer alan trafik ve konum verileriniz*, aksi tarafınızca belirtilene kadar; her halükarda izninizin varlığı ve aboneliğiniz süresince size uygun kampanya, indirim, promosyon, teklif, fayda gibi hususlardan haberdar edilmeniz, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi; etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması; size özel ödül, çekiliş, yarışma için kullanılması; beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; iş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetlerin tanıtılması gibi hususlarda ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve tarafınıza uygun tekliflerin sunulabilmesi için aşağıda listesi verilen şirketlerle paylaşılabilecektir. Trafik ve Konum verilerinizin burada belirtilen amaçlarla paylaşılmasını istemiyorsanız “Trafik Verisi Paylaşım İzni”nizi aşağıdaki yöntemlerle ya da 532’yi arayarak iptal edebilirsiniz.  
 
*Trafik ve Konum Bilgileri: Bu veri kategorisi, mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri, trafik verileriniz ile bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ve SIM karta ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verilerinizi ifade etmektedir.

Trafik ve Konum Verisinin Paylaşılacağı Taraf
Adresi
Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş.  Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Turkcell Finansman A.Ş. Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri Hizmetleri A.Ş. Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Lifecell Müzik Yayın ve İletişim A.Ş. Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş
Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş
Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş.
Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş. 
Aydinevler Mahallesi Inonu Caddesi No: 20 B Blok Kucukyali/Maltepe/ISTANBUL
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul
T. Garanti Bankası A.Ş. 
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Levent Beşiktaş İstanbul
Odeabank şirketi 
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No:199/119 Şişli/İstanbul


Trafik Ve Konum Verisi Paylaşımı İzni  İptal Kısa Numaraları

 • Turkcell Trafik ve Konum Veri Paylaşım izninizi, TRAFIK KONUM IZIN IPTAL yazarak 2200’a SMS göndererek,
 • Superonline Trafik ve Konum Veri Paylaşım izninizi TRAFIK KONUM IZIN IPTAL SOL yazarak 2200’a SMS göndererek iptal edebilirsiniz.