Kurumsal Siteye Git

Genel Kurul Katılımcı Aydınlatma Metni

Genel Kurul Katılımcıları için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişi haklarının kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Genel Kurul toplantısı katılımcılarınca paylaşılan (Genel Kurul katılımcıları ve/veya vekillerine ait) vekaletname, kimlik fotokopisi, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, uyruk bilgisi, yabancı uyruklu kişiler için anılan bilgilerin muadilleri, mesleki unvan, paylara dair bilgiler, talimatlar, iş yeri bilgisi, iletişim bilgisi verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“Kanun”) uygun olarak, yalnızca kimlik teyidinin yapılabilmesi, Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilebilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını da içerecek şekilde Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve Şirket prosedürlerine uygun yürütülebilmesi amaçlarıyla, Kanunun 5/2-c maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve 5/2-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartları kapsamında tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanarak işlenecek, mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü ve gerekmesi halinde diğer özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ve/veya temsilcileri ile paylaşılacak ve gizlilik ve güvenliğinin sağlanması amacıyla idari ve teknik tedbirler alınarak saklanacaktır. Ayrıca elektronik ortamda yapılan toplantılar esnasında alınan ses ve görüntü kaydı verileriniz ise, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, Kanun’un 5/2-a maddesi kapsamında “kanunlarda açıkça öngörülmesi”; gündem maddelerinin oylamasına ilişkin uyuşmazlıkların tespit edilebilmesi için Kanun’un 5/2-f maddesi kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” şartları kapsamında otomatik yöntemlerle işlenecek, toplantı sırasında canlı yayında E-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden katılım sağlayan tüm ortaklar ile; teknik olarak destek hizmeti aldığımız iş ortağımız ile ve gündem maddelerinin oylamasına ilişkin bir uyuşmazlık olması durumunda ilgili kamu kurum kuruluşları ve yargı makamları ile paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgi almak isterseniz Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamda, Genel Kurul katılımcısı olduğunuzu belirttiğiniz ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış başvurunuzu kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden “turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr” adresine e-posta göndererek; noter vasıtasıyla “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine yazılı olarak ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket sisteminde kayıtlı e-posta adresiniz bulunuyorsa bu e-posta adresinizi kullanmak suretiyle “kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr” adresine veya sistemimizde kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmuyorsa mobil imza/e-imza içerecek şekilde yine “kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr” adresine e-posta göndererek talebinizi iletebilirsiniz.

BENZER İÇERİKLER

Yönetim Kurulu Komiteleri

Devamı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Ortaklık Yapısı

Temmuz 2000'den bu yana Borsa İstanbul'da ve NYSE'de işlem görmektedir. NYSE'de işlem gören tek Türk şirketidir.

Devamı

Ana Sözleşme

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi ve değişikliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul davetiye,ajanda, toplantı tutanağı ve kurulda alınan kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Etik Kurallarımız

Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler ve tüm çalışanların uyması talep edilir.

Devamı

İlişkili Taraflar

İlişkili Taraf detaylarına ulaşmak için tıklayınız:

Devamı

Bilgilendirme Politikası

"Turkcell Bilgilendirme Politikası" Turkcell'in faaliyetlerine ilişkin kamuya zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit bilgi sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Devamı

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır:

Devamı

Ücret Politikası

Bu doküman, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerimizin toplam ücret yönetimi ile ilgili politika ve uygulamalarını kapsar.

Devamı

Bağış Politikası

Genel Kurul tarafından onaylanan Şirketimiz bağış politikası aşağıda yer almaktadır.

Devamı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"'na dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı